ایمیل جنابعالی بعنوان نام کاربری مورد استفاده قرار خواهد گرفت اطلاعات وارد شده صرفا جهت استفاده این شرکت می باشد و در اختیار هیچ مجموعه‌ای قرار نخواهد گرفت